محيط، پر از عواملى براى شادابى است، اگر بشقاب غذاى شما رنگى باشد بدنتان هم شاداب و سلامت خواهد بود، پس برويد سراغ رنگهاى طبيعى. همــه مى‌گوينــد رنگ ســياه ما را لاغرتر نشــان مى‌دهد، اما برخى رنگها هســتند كه واقعا انسان را لاغر مى‌كنند، نه اينكه چاقى را اســتتار كنند. حالا خيلى راحت رنگهاى قرمز، ســبز و زرد را امتحان كنيد تا لاغر شويد. 

آخرين تحقيقات نشــان داده، يكى از بهترين راه‌ها بــراى كاهش وزن و بهبود ســلامت استفاده از انواع رنگ‌هاست (ميوه و سبزى‌هاى رنگى!) مشكل اينجاست كه در بسيارى از كشورهاى دنيا از هر 10 نفر، 8 نفر به اندازه‌ى كافى ميوه و سبزى‌هاى رنگى مصرف نمى‌كنند. ايــن مطلب را بخوانيــد تا انگيزهى بيشــترى براى رنگى كردن رژيم غذايى‌تان بدســت آوريد و بدانيد چه مواد رنگى به شما كمك مى‌كنند تا لاغر شويد.

رنگ قرمز 

صبحانه فلفل بخوريد.! 

شــايد برایتان جالب باشــد كــه بدانيــد قهرمانان ورزشــى موقع صبحانه فلفل قرمــز تند مى‌خورند. تحقيقات نشــان مى‌دهد، كســانى‌كه موقع صبحانه موادغذايــى تنــد مى‌خورنــد، بعــد از صبحانه كمتر گرسنه شده و موقع ناهار كمتر غذا مى‌خورند. 

دكتر مولوى، پزشــك متخصص كاهش وزن در فلوريدا مى‌گويد: «كاپساسين تركيبى كه عامل طعم تند فلفل است باعث افزايش ترشح هورمونهاى سركوب‌گر اشتها مى‌شود. 

ايــده‌ى جديــد:

فلفــل قرمزهــاى خرد شــده را با تخم مرغ پخته يا با پنير و نان ميل كنيد.

از چغندر استفاده كنيد. 

بــا افزودن چغندر به ســالاد، مدت زمان بيشــترى مى‌توانيد حركت كنيد. محققان دريافته‌اند اين سبزى به دوچرخه ســواران كمك مى‌كند تا استقامت خود را تــا 16 درصــد افزايــش دهند. 

«اســتيفن بيلى» فيزيولوژيست ورزشى در دانشگاه اكستر انگلستان مى‌گويد: «بــه نظــر مى‌رســد چغندر مقــدار اكســيژن مورد اســتفاده در حين ورزش را كاهــش مى‌دهد. در نتيجه، عضلات مى‌توانند ورزش ســنگين را به مدت طولانى‌ترى تحمل كنند.» 

ايده‌ى جديد:

چغندر را ريز كرده و در سركه‌ى قرمز و روغــن زيتون بخوابانيد و بعد كباب كنيد يا اينكه با پياز و سير در روغن تفت دهيد.

توت فرنگى، سفيدكننده‌ى دندان 

مسواك بزنيد، نخ دندان بكشيد و توت فرنگى بخوريد. اين ميوه‌ى خوشــمزه حاوى اسيد سالسيليك است و تا حدودى باعث روشــن شــدن رنــگ دندانها مى‌شــود.
توت فرنگــى مى‌تواند از تشــكيل پلاك ميكروبى (كه عامل پوســيدگى و عفونت لثه‌هاست) جلوگيــرى كند و بطور طبيعى حــاوى يك ماده‌ى سفيدكننده ملايم است كه در بسيارى از محصولات تجارى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. 

ايده‌ى جديد:

يك مشت توت فرنگى تازه را به شكل پوره درآورده و نوش جان كنيد يا مى‌توانيد به چاى سبز، يخ و توت فرنگى اضافه كنيد.

رنگ نارنجى 

با مصرف ميوه‌جات و سبزيجات نارنجى از سرطان و آلزايمر فرار كنيد. 

مثل اديسون فكر كنيد.

كــدو تنبل و به ويــژه دانه‌هايــش مملو از روى هســتند. دانشمندان دريافته‌اند، افرادى كه در كنار موادمعدنى ضرورى مكمل‌هاى روى دريافت مى‌كنند، حافظه‌ى بهتــرى دارند. اين افراد در مقايســه بــا افرادى كه صرفا مــواد معدنى مصرف كــرده بودند از عملكرد بهترى در هماهنگى ميان چشــم و دست برخوردار بودند. 

پروفسور «هارولد ساندستد»، استاد دانشگاه تگــزاس مى‌گويد: «روى براى عملكرد صحيح مغز ضــرورى اســت از جملــه در كمك بــه ارتباطات عصبى كه باعث مى‌شود فرد بهتر فكر كند.» 

ايده‌ى جديد:

با كدو كيك درست كنيد. تخمه كدو را هم كمى روى آتش تفت دهید و به سالاد اضافه كنيد.

از سرطان سينه جلوگيرى كنيد. 

زنانی كه بطور مرتب از انبــه در رژيم غذايى خــود اســتفاده مى‌كنند، در برابر صدمات ناشــى از راديكال‌هــاى آزاد مقاومتر شــده و خطــر ابتلا به سرطان سينه در آنها كاهش مى‌يابد. 

نتايج مطالعه‌ى محققان دانشگاه تگزاس نشان داده انبه حاوى انواع مختلفى از مواد پلى فنول است كه تصور مى‌شود از رشد سلولهاى سرطانى در سينه جلوگيرى مى‌كند. 

ايده‌ى جديد:

انبه را خرد كرده و در سالاد بريزيد يا برش‌هاى آن را با آبليمو و پودر فلفل قرمز مخلوط و مصرف كنيد.

متناسب شويد تا عضلاتتان نگيرد.

اگــر مى‌خواهيد حداكثــر مقدار پتاســيم را به بدن خود برســانيد؛ سراغ سيب زمينى شيرين برويد. يك ســيب زمينى پخته تقريبا 30 درصد بيشــتر از يك موز پتاســيم دارد. 

متخصصان تغذيه بر اين باورند، پتاسيم براى تناسب اندام ماده‌اى حياتى است، زيرا امكان حركات صحيح را براى عضلات فراهم كرده و از گرفتگــى عضلانى جلوگيــرى مى‌كند. در عين حــال اين ســبزى منبعى غنى از مس اســت كه در عضله‌سازى موثر است. 

ايده‌ى جديد:

سيب‌زمينى شيرين را سرخ نكنيد. اين روش طبخ، مقدار پتاسيم آن را كاهش مى‌دهد ولى در عوض آن را آب‌پز يا تنورى كنيد.

رنگ سفيد

با مصرف تره‌فرنگى استخوان بسازيد. 

تره‌فرنگى براى مقابله با پوكى استخوان بسيار مفيد اســت، زيرا مملو از ماده‌ى اينولين است. ثابت شده كه ايــن فيبر گياهى جذب كلســيم را تا 33 درصد افزايش مى‌دهد. توضيح اينكه بهتر اســت برگهاى سبز آن را هم مصرف كنيد. 

ايــده‌ى جديــد:

برشهاى كوچــك تره‌فرنگى را با روغــن زيتون بخوريد يا اينكه از آن‌ها را داخل ســوپ سبزيجات استفاده كنيد.

با پوسيدگى دندان مقابله كنيد. 

شــايد براىتان جالب باشد كه بدانيد پياز به سلامت دندان‌ها كمك مى‌كند. دكتــر مولوى مى‌گويد: «پياز، حــاوى گوگرد اســت كــه آنتى بيوتيكــى قدرتمند محســوب مى‎شــود. همچنين پياز ماده‌ى كوئرستين دارد كه يك ماده‌ى ضدالتهاب قدرتمند است.
نشان داده شده اين تركيبات انواع مختلفى از باكترى‌ها را از بين مى‌بــرد از جمله باكترى‌هايى كه باعث ايجاد پوسيدگى در حفره دهان مى‌شوند.» 

ايــده‌ى جديد:

پياز خام بســيار مفيدتر از پياز پخته است، بنابراين در سالاد حتما پياز خام بريزيد.

رنگ زرد 

قلب خود را تقويت كنيد. 

گرچــه شــهرت ســيب‌زمينى بعضى جاهــا بد جا افتــاده (كه چاق‌كننده اســت و...) اما ســي‌بزمينى فوايد بســيارى دارد از جمله اينكه انواع ســفيد آن (كه رنــگ روشــن‌ترى دارند) براى ســلامت قلب مفيد هســتند. 

دكتر كلاينــر مى‌گويد: «مقــدار زياد ويتاميــن 6B موجود در ســيب‌زمينى مقدار اســيد آمينــه‌ى هوموسيســتنين را تنظيــم مى‌كنــد كه در برابــر بيمارى‌هــاى قلبى اثر حفاظتــى دارد.» يك سيب‌زمينى متوســط پخته شده 20 درصد بيشتر از نياز روزانه‌ى شما، ويتامين 6 B دارد. 

ايده‌ى جديد:

سيب‌زمينى پخته را با كنسرو ماهى تن و لوبيا سبز مخلوط كرده و روى آن سركه بريزيد تا يك سالاد فوق‌العاده داشته باشيد. 

انرژى خود را زياد كنيد. 

اغلب مردم تصور مى‌كنند، پرتقال ابرقهرمان ويتامين C اســت، اما واقعيت اين است كه فلفل دلمه‌اى زرد تقريبا ســه و نيم برابر پرتقال ويتامين C دارد. بنابر نتايــج تحقيقى كه بــه تازگى در دانشــگاه آريزونا انجام گرفتــه افرادى كه از مكمل‌هــاى ويتامين C اســتفاده مى‌كردند بيشــتر از افرادى كه دچار كمبود اين ويتامين هســتند، چربى مى‌ســوزانند. 

پروفسور «كارول جانســتون»، مدير بخش تغذيه‌ى دانشگاه آريزونا مى‌گويد:«بدن شــما براى ساخت كارنيتين به ويتامين C نياز دارد. كارنيتين در عضلات باعث تبديل چربى به انرژى مى‌شود.» 

ايــده‌ى جديــد:

فلفــل دلمــه‌اى زرد را بــه عنوان طعم‌دهنده در انواع ساندويچ‌ها استفاده كنيد.

نفخ نكنيد. 

آناناس ميوه‌اى اســت كه جلوى ايجاد يك مشــكل اعصاب خردكــن را مى‌گيرد.! به گفته‌ى پروفســور «جانى بــودن» متخصــص تغذيه، آنانــاس حاوى بروملين است؛ آنزيمى كه غذا را خرد كرده و كمك مى‌كند تا غذا ســريع‌تر در سيســتم گوارشى حركت كند و احتمال نفخ و تجمع باد و يبوســت در شــكم را كمتر مى‌كند. 

ايده‌ى جديد:

با آناناس، پياز قرمز و نعناع، ســالاد درست كنيد.

واضح‌تر ببينيد. 

يك دليل ديگر براى لذت بردن از ذرت (بلال)؛ اين ماده‌ى غذايى خوشمزه مملو از 2 آنتى‌اكسيدان است به نام‌هاى زياگزانتيــن و لوتئين كه از آنها با عنوان عينك‌هــاى طبيعى ياد مى‌كنند. زياگزانتين و لوتئين در كنار هم جلو تاثيرات مخرب نورهاى مضر را كه به چشم آسيب مى‌رسانند، مى‌گيرند. 

ايــده‌ى جديــد: 

روى بــلال مخلوطــى از كــره و سبزى‌هاى خردشده معطر و نمك بريزيد.

رنگ سبز 

پوستى شاداب داشته باشيد. 

ســبزى محبوب ملوان زبل، فوايــد متعددى از جمله براى پوســت دارد. ويتامين A موجود در اســفناج از پوســت در برابر آســيب‌هاى اشعه ماوراى بنفش محافظت كرده و تكثير جايگزين شــدن سلولهاى جديد به جاى سلولهاى قديمى و مرده را به شكلى مطلوب امكان‌پذير مى‌ســازد. بدين ترتيب پوســت همواره شاداب و درخشان باقى مى‌ماند. 

ايده‌ى جديد:

اســفناج را خرد كرده و بخارپز كنيد. آن را با ســير خرد شــده، آبليمــو و روغن زيتون ميل كنيد. 

لاغر شويد 

گلابى مى‌تواند باعث غلبه بر احســاس گرســنگى شــود. دانشــمندان برزيلى در مطالعه‌اى به 2 گروه زنانى كه اضافه وزن داشــتند رژيم غذايى مشــابهى داده و فقط به يك گروه روزى 3 عدد گلابى ســبز دادنــد و به گروه ديگر همان مقدار كالرى شــيرينى دادنــد. نتيجه اينكــه آنهايى كه ميوه خــورده بودند بيشتر لاغر شــدند. 

گلابى حاوى مقدار زيادى آب و فيبر اســت و به مدت طولانى‌ترى فرد را سير نگه مــى‌دارد. به علاوه قند خــون را در وضعيت متعادل حفظ كرده و از پرخورى پيشگيرى مى‌كند. 

ايــده‌ى جديد:

گلابى را ريز كرده و با آن يك تارت خوشمزه درست كنيد و روى آن عسل بريزيد. 

سر حال شويد. 

احســاس افسردگی و فرســودگى مى‌كنيد؟ به جاى اينكه زانوى غم بغــل بگيريد، يــك آووكادو بخوريــد. آووكادو غنى از چربى تك‌رشــته‌اى غيراشباع بوده كه باعث سرحال شدن و رفع خستگى مى‌شود. 

دكتر سوطان كلاينر، متخصص تغذيه مى‌گويد: «ســاختار اساسى سلولهاى مغزى از چربى است. اگر به اندازه‌ى كافى غذا نخوريد، كج خلق، بداخلاق و افســرده خواهيد شد. فقط حواستان باشد چربى سالم استفاده كنيد.» 

ايده‌ى جديد:

آووكادو را خرد كرده و در آبليمو و روغن زيتون بخوابايند و ســپس سرخ كنيد و كمى نمك بزنيد.

منبع: دوهفته نامه مشاوره خانواده