گریه

رفتار صحیح در مقابل کودکی که گریه می‌کند

/methods-of-punishing-children

 رفتار صحیح در مقابل کودکی که گریه می‌کند یا رفتارهای نامناسب دارد چیست؟! آیا تنبیه شیوه مناسبی است برای برخورد با کودکی که گریه می‌کند؟!