نقاشی

نقاشی کودکان؛ راهی برای آشنایی با دنیای درونی آنها

/psychology-of-children-s-painting

کودک به وسیله نقاشی، احساس و اندیشه خود را بیان می‌کند. اگر می‌خواهید از دنیای درون کودک خود آگاه شوید با ما همراه باشید.