غذا

والدین؛ مقصران اصلی بدغذایی کودکان

/what-to-do-with-a-malnourished-child

آیا می‌دانید برخی اوقات، پدر و مادر در بد‌غذایی کودک نقش پررنگی دارند؟! سخت‌گیری بیش از حد والدین در آداب غذا خوردن، یکی از دلایل بدغذایی کودکان است...