استرس و اضطراب

قضاوت‌های کلیشه‌ای؛ عامل استرس زنان در محیط کار

/why-are-women-more-stressed-at-work

زنان بیش از مردان، استرس در محیط کار را تجربه می‌کنند و بیشتر با تهدید ناشی از قضاوت‌های کلیشه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ اما حل این مسئله چگونه امکان‌پذیر خواهد بود.