سعى كنيد هميشــه و در هر شرايطى مثبت انديش باشــيد، مثبت انديشى موقتى آن هم تنها براى چند لحظــه‌ى كوتاه، چيزى عايدتــان نخواهد كرد. بايد ترس‌هاى خود را برای همیشه كنار بگذاريد و سست ارادگى و بى‌عقيدگى را از خود دور كنيد.
با اتكا به تفكرات مثبــت، كارهاى روزمــره را راحت‌تــر مى‌توان به پايان رســاند، زندگى روشنى در انتظارتان خواهد بــود و نهايتا رضايت بيشــترى پيش رویتان قرار خواهد گرفت. 

مثبت انديشى چیست؟

مثبت انديشــى بــه همراه خــود صلــح، آرامش، موفقيت، بهبود در روابط و ســلامت جسمى را به دنبال دارد. مثبت انديشى فرآيندى همه‌گير است. افرادى كه در كنار شــما هستند از تفكرات و حالات درونى شما تاثير مى‌پذيرند. 

ســعى كنيد تا جايى كه مى‌توانيد به خوشحالى، موفقيت و سلامت فكر كنيد. با چنين طرز تفكرى ديگران تمايل پيدا مى‌كنند تا شــما را در كارهایتــان يارى كنند. آنها از امواج مثبتى كه شما از خود ساطع مى‌كنيد به شدت لذت مى‌برند. بــه منظور بهره‌گيرى تمام و كمــال از انرژى مثبت درونى، شما ملزم هســتيد تا تغييراتى را در درون خود ايجاد كنيد. 

بايد با ديدى مثبت به زندگى نگاه كنيد، نتيجه‌ى موفقيت‌آميز تمام تلاش‌هاى خود را از ابتدا در ذهنتان مجســم كنيــد؛ همچنين از هرگونه اقــدام لازمى براى تثبيت موفقيت‌تان مضايقه نكنيد. 

مثبت گرايى موثر 

چنيــن طــرز فكرى خيلى بيشــتر از تكــرار چند جمله‌ى مثبت يا اينكه دائما به خودتان تلقين كنيد همه چيز به خوبى پيش خواهد رفت، موثر اســت.
بايــد طرز فكر و نگرش خــود را بطور كلى تغيير دهيد و در عميق‌ترين لايه‌هاى مغزى خود، انرژى مثبت را جاى دهيد. حالا اين سوال را از شما مى‌پرسيم؛ آيا به راستى قصد داريــد كه در درون خود يــك تغيير بنيادين ايجاد كنيد؟ آيا قصد داريد كهروش انديشيدن خود را تغييــر دهيد؟ آيا دوســت داريد صاحب قدرتى ذهنى شويد و با استفاده از آن تاثير مثبتى بر روى خود، اطرافيان و محيط پيرامونتان بگذاريد؟ در اين قســمت نكاتى ارائه شــده كه با استفاده از آن به راحتى مى‌توانيد قدرت مثبت انديشــى را در خود افزايش دهيد: 

1. از عبارات مثبت استفاده کنید؛

در مكالمه‌هــاى درونــى فقط از عبــارات مثبت اســتفاده كنيد. از لغاتى نظير «من مى‌توانم»، «من قادر هســتم»، «چنين چيزى ممكن اســت» و «از عهده‌ى انجام آن برمى‌آيم» استفاده كنيد. 

2. شاد باشید؛

همواره شــادى، قدرت و موفقيــت را در وجود خود زنده نگه داريد. 

3. مثبت نگر باشید؛

از افــكار منفى به شــدت دورى كنيــد. با حفظ آرامــش، ذهن خود را از منفى‌گرايى منحرف كرده و آنها را با افكار ســازنده و شادى‌بخش جايگزين كنيد. 

4. محترمانه صحبت کنید؛

در هنــگام صحبــت كــردن با ديگــران از لغاتى اســتفاده كنيد كه حس احترام، شادى و موفقيت را در آنها زنده كند. 

5. تصورات مثبت داشته باشید؛

پيــش از اينكه هــر يك از پروژه‌هــاى خود را عملى كنيد، نتيجــه‌ى موفقيت بخش آن را در ذهن خود مجســم كنيد، اگر اين كار را با تمركز و ايمان كامل انجام دهيد، مطمئنا از نتيجه‌ى بدســت آمده شگفت‌زده خواهيد شد. 

6. مطالعه کنید؛

ســعى كنيد حداقل روزى يك بار يك صفحه‌اى از اشعار اميدبخش ادبى را مطالعه كنيد. 

7. برنامه‌های شاد تماشا کنید؛

فيلم و سريال‌هايى را تماشا كنيد كه باعث ايجاد خوشحالى در شما مى‌شوند. 

8. اخبار را دنبال کنید؛

اخبار نگاه كنيد و روزنامه بخوانيد، اما اين كار را كاملا بى‌طرفانــه و بدون جانبدارى از فرد يا گروه خاصى انجام دهيد. 

9. با افراد مثبت معاشرت کنید؛

بــا افرادى معاشــرت كنيد كه خودشــان منشــا نيروهاى مثبت هستند. 

10. به پوزیشن خود دقت کنید؛

هنگام نشستن يا راه رفتن كمر خود را راست نگه داريــد، اين امر توانايى‌هاى ذاتى و اعتماد به نفس شما را افزايش مى‌دهد. 

11. ورزش کنید؛

پياده‌روى كنيد، شــنا كنيد يا ورزش‌هاى ديگرى انجام دهيد. اين امر حس مثبت‌گرايى را در وجود شما زنده نگه مى‌دارد. 

12. به نتایج مثبت فکر کنید؛

فقــط مثبت فكر كنيد و در افكار خود تنها نتايج مثبــت را مورد محاســبه قرار دهيــد. اگر در حال حاضــر زندگى بر وفق مراد شــما نيســت، مطمئن باشــيد كه با مثبت انديشــى مى‌توانيــد همه چيز را تغيير دهيد.

منبع : دوهفته نامه مشاور خانواده، شماره 46