هر روز به تعداد افرادي كه براي بهبود يا ازبين رفتن چين و چروک صورت خود براي دستيابي به چهــره‌اي جوانتــر و زيباتــر به پزشكان پوســت مراجعه مي‌كنند، افزوده مي‌شــود، اما معمــولا بيماران از نحوه‌ى تاثير داروهای جوانسازی و كاربرد آن‌ها آگاهي زيـادي ندارنـد. در این مقاله با موثرترین روشهاي جوانسازي پوست آشنا خواهید شد.

انواع چین و چروک و درمان آنها

اگر چين و چروک را به ســه دسته‌ى ظريف، متوســط و عميق تقســيم كنيم، بايد گفــت كه تزريق ژل كه عبارتست از تزريق ماده‌اي كاملا مجاز شــامل اســيد هيالورونيك به زير پوســت، در درمان چين و چروك عميق، متوســط و نســبتا ظريــف كاربرد داشــته و بيشــتر مناســب چين‌هايــي اســت كه به حركات عضلات صورت فرد ارتباط ندارند. مثل چين خط خنده كه بين بيني و گوشــه‌هاي دهان وجــود دارد. 

درمان چين و چروک‌های عميق

تزريق چربي

براي چين‌هاي عميق و براي برخي گودي‌هاي صــورت مي‌توان از تزريق چربي فرد نيز استفاده كرد. 

بوتاكس يا دســيپورت

در مورد چين‌هايي كه ارتباط مســتقيم با حركات عضلات صــورت دارنــد، مانند چين‎هــاي افقي پيشــاني، چين اخم بين ابروهــا و چين‌هاي دور چشــم و كناره‌هــاي بيني و همچنین چينهاي ظريف روي لب فوقاني، مي‌توان از دارويي به نام بوتاكس يا دســيپورت استفاده كرد كه بسيار موثر و بي‌خطر است. 

درمان چين و چروک‌های ظريف و متوســط

در مورد درمان چين‌هاي ظريف و متوســط مي‌توان از روشهــاي درماني ديگر ماننــد ليزر درماني، پيلينگ و ميكرودرم ابريشن نيز بهره گرفت. از بوتاكس و ديسپورت براي جلوگيري از تبديل چين‌هاي ديناميک بهاستاتيک نيز ميتوان استفاده كرد.
مثــلا چين اخم بين دو ابــرو اگر به موقع با بوتاكس درمان نشود، مي‌تواند به چينهاي عميق تبديل شود كه در آن صورت علاوه بر روش‌هاي فلج كننده مجبور به اســتفاده از ژل نيز مي‌شويم.
بايد توجه داشــت كه از جمله علل تشديد چين و چروك صورت، نور آفتاب و ســيگار است كه به اين افراد توصيه مي‌شــود از كرم‌هاي ضد آفتاب اســتفاده كننــد و همچنين رژیم غذایی مناسب و مصرف مرتــب ميوه و سبزيجات را ترک نكنند و سيگار را نيز قطع كنند.

برخي افراد از روي عادت، مرتب پيشاني خود را هنگام صحبت بالا مي‌اندازند يا بطور ناخواســته مرتب اخم مي‌كنند يا هنــگام رانندگي و مواجهه با نور آفتاب چشــم‌هاي خود را جمع ميكنند كه موجب تشــديد چروک پيشاني، خط اخم بين دو ابرو و دور چشــم مي‌شــود كه در ايــن گروه نيز تزريق ديسپورت يا بوتاكس مي‌تواند بسيار موثر باشــد و علاوه بر آن استفاده از عينك‌هاي آفتابي را توصيه مي‌كنيم. 

پیشنهاد مطالعه

بیماری‌های شایع پوستی و درمان آن‌ها

انواع داروهای جوانسازی پوست

ســم بوتولينيوم و کاربردهای آن

تزريق ســم بوتولينيوم از سال 1978 يعني حدود 25 سال قبل براي درمان حركات غيرطبيعي صورت و پس از آن براي درمان لوچي چشــم یا استرابيسم (انحراف چشم) كودكان و نيز درمان بلفارواسپاسم (پلک زدن غیر ارادی) آغاز شــده است و از سال 1992 نيز براي مقاصــد زيبايي به كار گرفته شــد. 

تزريق ســم بوتولينيوم امــروزه يكي از بهتريــن و موثرترين درمانها در زمينه‌ى زيبايي پوســت است و مي‌تــوان بــه عنــوان كمك درماني به همراه اعمالي مانند جراحي پلك (بلفاروپلاستي)، كشيدن پوست صــورت (ليفتينگ) يا تزريق ژل‌هاي پركننده يا چربي يا انجام ليزر درماني از آن با موفقيت استفاده كرد. 

ديســپورت و کاربردهای آن

کاربرد در رشته پوســت و زيبايي

در رشته‌ى پوســت و زيبايي، تزريق ديســپورت بــه منظور از بيــن بردن يا بهبــود موارد ذیل به کار میرود:

 • خطوط اخم بيــن دو ابرو، 
 • خطــوط افقي پيشــاني، 
 • خطوط پنجه كلاغي دور چشــم، 
 • بالا بردن و شكل دادن بــه ابروهــا، 
 • خطــوط دور لب، 
 • بالا بردن گوشــه‌هاي لــب، 
 • بالا بردن نــوک بينــي، 
 • كم كردن عمــق چاله‌ى چانه، 
 • ايجاد تعــادل غير قرينگي‌هاي صــورت، 
 • از بین بردن خطوط عرضــي و عمودي گردن،
 • بهبود تعريق بيــش از حد كف دســت و پــا و زير بغل، 
 • بهبــود خطوط عرضي پيشــاني،

کاربرد در رشته‌های پزشکی

 • درمان برخي بيماري‌هاي پوســتي،
 • نورولوژي (درمان سردردهاي ميگرني)،
 • چشــم پزشــكي،
 • گوارش،