به سوالات زیر پاسخ دهيد تا متوجه شوید، چقدر در زمينه‌ى دوستيابى، موفق هستيد؟! روی نقاط قوت و ضعف خود کار کنید، تا روابط دوستی مستحکمی را تجربه کنید.

1. يكــى از همكلاســى‌هایتان دقيقا لباســى مثل لباس شما مى‌خرد. آيا شما:
- او را بــه خاطر ســليقه‌اش تحســين مى‌كنيد. (1 امتياز)
- به او مى‌گوييد كه نبايد آن را در مدرســه بپوشد. (3امتياز)
- اگــر قصد تقليد از شــما را داشــته باشــد، از او مى‌خواهيد منصرف شود. (2امتياز

2. يكى از دوســتانتان بطور اتفاقــى كتاب مورد علاقه‌ى شما را پاره مى‌كند. آيا شما در عوض:
- يكى از كتابهاى او را پاره مى‌كنيد. (3امتياز)
- به او مى‌گوييد اشــكالى ندارد، مى‌دانيد كه اتفاقى بوده. (1امتياز)
- از دوســتى با او اجتناب مى‌كنيد تا عين آن كتاب را برایتان بخرد. (2امتياز

3. در كلاس نقاشى، كسى كه كنار شما نشسته است نقاشى خيلى قشنگى كشيده است . آيا شما:
- او را عزيز دردانه‌ى معلم صدا مى‌زنيد. (2امتياز)
- به او مى‌گوييد كه كارش عالى است. (1امتياز)
- سعى مى‌كنيد نقاشى او را خراب كنيد. (3امتياز

4. شــخص جديدى اواســط ترم وارد كلاس شما مى‌شود. آيا شما:
- به دوستانتان مى‌گوييد كه به او بى‌محلى كنند. به اين دليل كه او فرد جديدى است. (3امتياز)
- قبــل از اينكه جايى براى نشســتن پيدا كند با او دوست مى‌شويد. (1امتياز)
- در صورتى‌كه او اول شــروع به صحبت كند با او حرف مى‌زنيد. (2امتياز

5. يكى از دوستانتان كفش‌هاى نامناسبى پوشيده است . آيا شما:
- به روى خود نمى‌آوريد، زيرا اين مســائل اهميتى برایتــان نــدارد. (1امتياز)
- در مقابــل ديگران بــه او مى‌گوييد كه خيلى كج سليقه است. (3امتياز)
- بــه او مى‌گوييد كــه كفش‌هاى قديمــى‌اش بهتر بودند. (2امتياز

6. دوســت صميمى‌تان مى‌خواهد با يكى ديگر از همكلاسىهاى‌تان دوست شود. آيا شما:
- قبل از آنكه خودتان با او دوســت نشــده باشــيد، اجازه نمى‌دهيد كه دوســتتان با او دوســت شود. (2امتياز)
- شــروع مى‌كنيــد به تمســخر و خنديــدن به آن شخص. (3امتياز)
- شــما هم از دوســتى با يك فرد جديد اســتقبال مى‌كنيد. (1امتياز)

 7. لطيفه‌اى را تعريف مى‌كنيد و يكى از دوستانتان متوجه آن نمى‌شود. آيا شما:
- براى اينكه خجالت نكشــد وقتى كســى كنارتان نيست، برايش توضيح مى‌دهيد. (1امتياز)
- ترجيــح مى‌دهيد ديگر بــراى او لطيفه‌اى تعريف نكنيد. (2امتياز)
- بــه او ايراد مى‌گيريد كه چــرا اينقدر دير متوجه مطلب مى‌شود. (3امتياز

8. جمعى از دوستانتان يكى از همكلاسى‌هایتان را دوست ندارند و تصميم دارند به او بى‌محلى كنند. آيا شما:
- بــه آنها مى‌پيونديــد و به او بى‌محلــى مى‌كنيد. (3امتياز)
- بــا او صحبت نمى‌كنيــد، ولى بــه او مى‌فهمانيد كه منظورى از اين كار نداشته‌ايد. (2امتياز)
- واهمه‌اى نداريد از اين كه دوستانتان بدانند شما هنوز به او علاقه‌منديد. (1امتياز

9. متوجه مى‌شــويد كه يكى از دوستانتان پس از كلاس ورزش بوى عرق مى‌دهد. آيا شما:
- بــا تمســخر مى‌گوييد چــه بوى ناخوشــايندى. (3امتياز)
- با ملاطفت راهى به او پيشنهاد مى‌دهيد. (2امتياز)
- از او دورى مى‌كنيد تا زمانى كه مشــكلش را حل كند. (1امتياز

10. يكــى از همكلاســى‌هایتان خيلــى خجالتى است. آيا شما:
- از او مى‌خواهيد به شما ملحق شود. (1امتياز)
- او را بــه حال خــود مى‌گذاريد، چون دوســتان زيادى داريد. (2امتياز)
- او را به خاطر خجالتى بودنش، مســخره مى‌كنيد. (3امتياز

جمــع امتيــازات

حالا با جمــع امتيــازات خود مى‌توانيــد نتيجه‌ى مربوط را مشاهده كنيد. 

دوست ايده‌آل 

جمع امتیازات 15-10 
شــما به راحتى با ديگران دوست مى‌شويد و در حد توان به ديگران كمك مى‌كنيد و براى دوستى با كسى كه فكر مى‌كنيد خجالتى است پيشقدم مى‌شويد. 

دوست سختگير

جمع امتیازات 23-16
شــما در دوســتيابى تبحــر زيــادى داريــد، ولــى نمى‌توانيد براى همه دوست خوبى باشيد، زيرا گاه با سختگيرى‌هاى بى مورد خود باعث آزار دوستانتان مى‌شــويد كه اين اصلا خوب نيســت، اجازه بدهيد ديگران از دوستى با شما لذت ببرند. 

دوست زورگو

جمع امتیازات 30-24
حتما تا به حــال پى برده‌ايد كه گاهى افرادی که در اطراف شــما هستند، احســاس راحتى نمى‌كنند. دربــاره‌ى نحوه‌ى برخوردتــان بــا ديگــران فكر كنيــد.
بايــد بدانيد كــه زورگويى تــا چه حد مى‌تواند بــراى اطرافيان آزاردهنده باشد، پس دست از اين كار خود برداريد تا سايرين بيشتر دوستتان بدارند.

منبع: دوهفته نامه مشاوره خانواده